Nova razza

tu si venutu
cu lla curazza
è na portatu
sa nova razza

e ma lassatu
senza parole
tuttu u passatu
pue na cuntatu

e sa terra mai t’ha scurdatu
e sa terra mai t’ha scurdatu

tuttu s’argientu
ma fattu vide
e ccu sa luce
pue na mbriacatu

e sa terra mai t’ha scurdatu
e sa terra mai t’ha scurdatu.