Alle messi

ride e cocia lu sule prepotente
e dicia che è venuta ormai l’estate
le spiche lu granu su siccate
e su munnu de canti se risente

la fauce meta e cade a picca a picca
e su mare de granu è cussi stisu
a nue nun resta ca la paglia sicca
e quarche stelu giallu ancora tisu

e cantane cussi jure de sita
cumu lu granu sicca chissa vita
e cantan cussi foglia de vigna
e de stu granu avimu la farina

chistu è lu pane ca te sazia prestu
dimmelu propriu tie fiorellu crestu
chistu è lu pane ca te sazia prestu
dimmelu propriu tie fiorellu crestu

sunnu li canti de li metituri
e mienzu alle fatiche e alli duri
e cantane cussi spica de granu
chi stu è u pane ca te facie sanu

chistu è lu pane ca te sazia prestu
dimmelu propriu tie fiorellu crestu
chistu è lu pane ca te sazia prestu
dimmelu propriu tie fiorellu crestu