Valzer da vrigogna

per ogni pampina c’a fattu nascere
pe ogni lacrima c’a fattu scindere
ogni creatura nata e poi morta supa sa terra

pe ogni petra votata a sale
pe ogni guccia chi fa lu mare
pe ogni iatu chi prima o poi a de finire

nun trovu cchiu lu lustru
a luna è sempe manca
ma è trovatu a forza e u curaggiu
e sa vrigogna cantannu te cuntu

troppu cimentu supa si juri
c’è troppu sangu mmece suduri
troppe cravatte, vucche cusute menza a dui mari

u giustu paga pellu peccature
belli vestiti tutti a cuure
capu muzzate, gente ruinata senza parrare

cuntamu sa vrigogna
du giustu chi pata e se spagna
du diunu chi pell’abbuttu
poi fa nu trottu e di chianti s’arrenna

tutte le manu su puite nette
lavate sulu cu promesse fatte
ricchie n’surdate ma i dinari n’tinnanu dintra e sacchette

moranu aggelli mmece e cursuni
nessunu a vistu e supa si barcuni
su fatti loro nun’te miscare chi e ta fa fare

cuntamu sa vigogna
du giusti chi pata e s’arrenna
ma nu jurnu forse sa terra
prima trema se n’cazza e po s’arribbella

per ogn pampina c’a fattu nascere
pe ogni lacrima c’a fattu scindere
si ne juncimu po tutti quanti potimu vincere…