Tarantella delirante

chissa è la tarantella chi fa gridare
su gridu chi me fa liberare
su suonu ca nun me fa dormire

curriti chine vo sanatu
regallamu la salute e lu sorrisu
zumpati e nun pensati allu tavutu

scordate de tutti li penseri
de l'occhiu da 'midia e de fatture
de muglieratta ca de certu 'u de nu iure

ballati previti e avucati
criaturi medici e malati
manu all'aria e lu munnu arribbellati

'pe na vota nun cuntanu i dinari
zumpati chine vò ballare
simu 'n festa e simu tutti uguali