Ninnora

a ninnora ninnora cuccu meu
prama de ottilera fizzu fizzu
a rositedda rros’in tund’in tundu
a su timbiri timbiri timbiri dona
ehia ehia ah

a ninnora a ninnora cuccu meu
tentu m’happo unu fizzu in crabu mannu
a rositedda rros’in tund’in tundu
a su timbiri timbiri timbiri dona
ehia ehia ah

a ninnora a ninnora cuccu meu
soddossos caboddos de sa ghedda
a rositedda rros’in tund’in tundu
a su timbiri timbiri timbiri dona
ehia ehia ah

si bivisin su mundu gosa die
folla manna niedda sazzaresa
a rositedda rros’in tund’in tundu
a su timbiri timbiri timbiri dona
ehia ehia ah

a ninnora a ninnora cuccu meu
prama de ottilera fizzu fizzu
a rositedda rros’in tund’in tundu
a su timbiri timbiri timbiri dona
ehia ehia ah

a ninnora a ninnora cuccu meu
tentu m’happo unu fizzu in crabu mannu
a rositedda rros’in tund’in tundu
a su timbiri timbiri timbiri dona
ehia ehia ah