L'ultima giocata

ogni concorrente è un perdente
ogni perdente è un uomo morto
non ricordo quanti soldi avevo
non ricordo quanti ne volevo
l’ultima giocata
guarda com’è andata
every competitor is a loser
every loser is gonna be like a dead man
non ricordo quanti sogni avevo
non ricordo in cosa li cercavo
l’ultima giocata
guarda com’è andata
un sacciu cumu fare ppe fermare stu penseru
me risbigliu na matina ma è finitu ppe daveru
c’è vo n’alternativa chi inganna l’anima mia
ma u dè facile capire ca unn’é na fissaria
quattru jolly cinque pruni due galline nu uimune
si sa botta me riescia me ve pigliu u machinune
azu a posta unn’é nu sonnu
signu riccu de speranza
ma me scantu accà attramente
e de sordi signu senza