Tarantella d'Acri

‘na grazia di lu cielu
tu m’ai da fare
de jire in paradisu
oi quannu moru
na cannata d’argentu
e ‘natra d’oru
pero’ te vogliu bene
anima mia
la rinnina alliscia
oi lu granu
cumu la vucca mia
quannu te vasu
duce e’ l’amure miu
quannu me vasa
me para lu sapure
de la’ cerasa.